Política de Privacitat

La pàgina web lafestadelssentits.es és propietat de L'Alzina verda S.L.U. (en endavant, la propietat) amb NIF B10745198. La present política de privacitat té l'objectiu de proporcionar informació sobre com es tracten les seves dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

#1.Responsable del Tractament

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals. El Responsable del Tractament és: L'Alzina verda S.L.U. NIF B10745198. Correu electrònic lalzinaverda@gmail.com.

#2.Tractament de les dades

  • Tractament: Contacte i Reserves
  • Finalitat: Gestió de la sol·licitud de contacte o de la sol·licitud de reserva
  • Legitimació: Consentiment de l’interessat.
  • Termini de conservació: Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions, així com per a finalitats d’arxiu o estadístiques.
  • Destinataris: No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

#3.Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l'autorització que va donar en qualsevol moment, adreçant-se per escrit a l'adreça de correu electrònic lalzinaverda@gmail.com. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament adreçant-se per escrit a l'adreça de correu electrònic: lalzinaverda@gmail.com En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d'anar acompanyada amb fotocòpia del seu DNI, passaport o document legal vàlid que li identifiqui.

La propietària l'informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d'un mes. Si considera que la propietària no ha donat una resposta adequada a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.